Rozwiązania sprawdzianu z geografii: rolnictwo i przemysł w Polsce (klasa 7) - odpowiedzi

Rozwiązania sprawdzianu z geografii: rolnictwo i przemysł w Polsce (klasa 7) – odpowiedzi

Rozwiązania sprawdzianu z geografii: rolnictwo i przemysł w Polsce (klasa 7) – odpowiedzi

1. Charakterystyka rolnictwa w Polsce

W rolnictwie w Polsce dominuje gospodarstwo indywidualne, które stanowi około 92% wszystkich gospodarstw rolnych. Oznacza to, że większość polskich rolników pracuje na własny rachunek. W Polsce dominuje rolnictwo hodowlane, które obejmuje chów zwierząt gospodarskich takich jak bydło, świnie, czy drób. W uprawach rolnych największe znaczenie mają zboża (pszenica, jęczmień), ziemniaki, a także rośliny pastewne i warzywa.

Ważne informacje:

 • Polskie rolnictwo opiera się głównie na gospodarstwach indywidualnych
 • W rolnictwie dominuje chów zwierząt gospodarskich oraz uprawa zbóż, ziemniaków, roślin pastewnych i warzyw

2. Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że w Polsce coraz większą popularnością cieszy się rolnictwo ekologiczne. Jest to forma uprawy i chowu zgodna z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W rolnictwie ekologicznym zabrania się stosowania sztucznych nawozów, pestycydów oraz modyfikacji genetycznych. Rolnicy ekologiczni stosują naturalne metody uprawy, wspierają ochronę bioróżnorodności i dbają o dobrostan zwierząt.

Ważne informacje:

 • Rolnictwo ekologiczne zdobywa coraz większą popularność w Polsce
 • Polega ono na zgodnym zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • Zabrania się stosowania sztucznych nawozów, pestycydów oraz modyfikacji genetycznych
 • Stosowane są naturalne metody uprawy i dba się o dobrostan zwierząt

3. Przemysł w Polsce

Przemysł odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce. Polska jest jednym z czołowych producentów wielu produktów przemysłowych w Europie. Wyróżnia się przede wszystkim przemysłem stalowym, motoryzacyjnym, chemicznym, elektrotechnicznym oraz spożywczym. Miasta takie jak Kraków, Gdańsk czy Poznań są znane z rozwoju przemysłu.

Ważne informacje:

 • Przemysł odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce
 • Polska jest jednym z czołowych producentów wielu produktów przemysłowych w Europie
 • Wyróżnia się przemysłem stalowym, motoryzacyjnym, chemicznym, elektrotechnicznym oraz spożywczym
 • Kraków, Gdańsk i Poznań są znane z rozwoju przemysłu

4. Zróżnicowanie przemysłowe w Polsce

Przemysł w Polsce jest zróżnicowany pod względem lokalizacji. Niektóre regiony naszego kraju specjalizują się w konkretnych gałęziach przemysłu. Na przykład Śląsk jest ważnym centrum przemysłu węglowego, a Pomorze Gdańskie związane jest z przemysłem stoczniowym i chemicznym. Wielkopolska jest natomiast znana z przemysłu spożywczego.

Ważne informacje:

 • Przemysł w Polsce jest zróżnicowany pod względem lokalizacji
 • Niektóre regiony specjalizują się w konkretnych gałęziach przemysłu
 • Śląsk jest centrum przemysłu węglowego, Pomorze Gdańskie związane jest z przemysłem stoczniowym i chemicznym, a Wielkopolska z przemysłem spożywczym

5. Perspektywy rozwoju rolnictwa i przemysłu w Polsce

W Polsce rolnictwo i przemysł mają duży potencjał rozwojowy. W rolnictwie postępuje modernizacja i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności. Przemysł natomiast ma możliwość rozwijania się w oparciu o nowoczesne technologie i innowacyjność. Polska coraz częściej inwestuje w przemysł hi-tech, wzmacniając swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Ważne informacje:

 • W rolnictwie postępuje modernizacja i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • Przemysł ma możliwość rozwijania się w oparciu o nowoczesne technologie i innowacyjność
 • Polska inwestuje w przemysł hi-tech, wzmacniając swoją pozycję na arenie międzynarodowej

Podsumowanie

Rolnictwo i przemysł są kluczowymi sektorami polskiej gospodarki. Polskie rolnictwo opiera się głównie na gospodarstwach indywidualnych i obejmuje głównie chów zwierząt i uprawę zbóż, ziemniaków, roślin pastewnych i warzyw. Coraz większą popularnością cieszy się również rolnictwo ekologiczne. Przemysł natomiast odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce i specjalizuje się w produkcji wielu różnych produktów. Polska ma duży potencjał rozwojowy zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle, co przyczynia się do wzrostu wydajności i konkurencyjności naszego kraju.


Pytania i odpowiedzi

Jaka jest rola rolnictwa w polskiej gospodarce?

Rolnictwo ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki. Stanowi ważne źródło dochodów, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe oraz przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich.

Jakie są najważniejsze gałęzie rolnictwa w Polsce?

Najważniejsze gałęzie rolnictwa w Polsce to produkcja zbóż, hodowla zwierząt, sadownictwo, warzywnictwo oraz produkcja mleka i mięsa.

Jakie czynniki wpływają na rozwój rolnictwa w Polsce?

Na rozwój rolnictwa w Polsce wpływają czynniki takie jak warunki klimatyczne, dostępność gruntów, poziom technologiczny, polityka rolno-spożywcza oraz wsparcie finansowe ze strony państwa i Unii Europejskiej.

W jakich regionach Polski dominuje rolnictwo?

Rolnictwo dominuje przede wszystkim w regionach wiejskich, które znajdują się na obszarach o korzystniejszych warunkach do uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Jakie są najważniejsze problemy polskiego rolnictwa?

Najważniejsze problemy polskiego rolnictwa to niska rentowność, brak dostępu do nowoczesnych technologii, niska efektywność produkcji oraz starzenie się ludności wiejskiej.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne?

Aby prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne, należy stosować metody produkcji zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego, czyli m.in. nie stosować nawozów sztucznych, pestycydów ani innych substancji chemicznych, dbać o ochronę środowiska naturalnego oraz zapewnić dobrostan zwierząt.

Co to jest przemysł?

Przemysł to gałąź gospodarki, która zajmuje się przetwarzaniem surowców naturalnych lub półproduktów w produkty gotowe, które mogą być potrzebne ludziom jako dobra materialne.

Jakie są najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce?

Najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce to przemysł metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, motoryzacyjny oraz elektroniczno-telekomunikacyjny.

Gdzie w Polsce koncentruje się przemysł?

Przemysł w Polsce koncentruje się przede wszystkim w większych miastach i aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Łódź.

Jakie czynniki wpływają na rozwój przemysłu w Polsce?

Na rozwój przemysłu w Polsce wpływają czynniki takie jak dostępność surowców, infrastruktura transportowa, siła robocza, poziom technologiczny, polityka przemysłowa oraz inwestycje zagraniczne.